ທ່ານສາມາດ ຈ່າຍຜ່ານທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ BCEL ONE , BCEL i-Bank ຫລື ຈ່າຍຜ່ານ ຊ່ອງທາງ Paypal ກໍ່ໄດ້ ........... ທ່ານສາມາດ ຈ່າຍຜ່ານທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ BCEL ONE , BCEL i-Bank ຫລື ຈ່າຍຜ່ານ ຊ່ອງທາງ Paypal ກໍ່ໄດ້.............

.

ລູກຄ້າ ສາມາດຈ່າຍ ແລະ ໂອນເງິນຜ່ານ ຕູ້ ຫລື ທະນາຄານໄດ້ແລ້ວວັນນີ້ ,BCEL ONE   ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ BCEL

13678987076955-1-300x300paypal_2014_logo_detail

 BCEL ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ                                       ສາມາດຈ່າຍຊ່ອງທາງຊື້ໄດ້  Paypal

ຊື່ບັນຊີ  :  XAIYASENGCOM

ເລກບັນຊີ : 080110001077396001

ທ່ານໂອນແລ້ວ ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາດ້ວຍ ແລະ ເກັບຫຼັກຖານການໂອນດ້ວຍ ເພື່ອກວດ ສອບ

    ໂທ : 02059615567          Email   :   info@atphosting24.com

ເລກແຜນທີ່ : 14.820620,106.822609

ມີຫຍັງໃຫ້ຊ່ວຍ ມີຄຳຖາມໃດໆ ?!

Projects

725865

Clients

27000

Awards

90

Domains

45000

Days

365