web developer

API TAOBAO TMALL

domain free
hosting
web developer
link taobao tmall
Agent System (Bulk Import)
install developer 65 day

  • api.atphosting24.com Demo
API lazada, 1688, taobao Tmall

domain free
hosting
web developer
link 1688 lazada taobao tmall
Agent System (Bulk Import)

  • allapi.atphosting24.com Demo
ຂ່າວສານ

Domain Free
Hosting
ຂາວສານແບບກຳນົດເອງ
ສ່ວນລາຍລະອຽດ ຕິດຕໍ່

ຮ້ານຄ້າທົ່ວໄປ

Domain free
Hosting
ສິນຄ້າກຳນຈົດເອງ
ປ້ອນຂໍມູນກຳນົດເອງ
ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່

WordPress Packages Lite

– ອອກແບບແລະສ້າງຮູບແບບທີມເວັບໄຊຂື້ນໃໝ່
– ຮອງຮັບທຸກອຸປະກອນ (Responsive)
– ຈຳນວນບໍ່ເກີນ 3 ໜ້າເວັບໄຊ
– ເວັບໄຊ 1 ພາສາ
– ສາມາດແກ້ໄຂແລະລົງຂໍ້ມູນເພິ່ມເອງໄດ້
– ລົງເນື້ອຫາເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ໃຫ້ໝົດ
– ເບິ່ງແຍງດູແລແລະອັບເດດເວັບໄຊໃຫ້
– ມີວິດີໂອ ຄູ່ມືສອນການສາທິດໃຫ້ ຟຮີ
– ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ຕະຫລອດການໃຊ້ງງານ ຟຮີ

WordPress Packages Pro

– ອອກແບບແລະສ້າງຮູບແບບທີມເວັບໄຊຂື້ນໃໝ່
– ຮອງຮັບທຸກອຸປະກອນ (Responsive)
– ຈຳນວນບໍ່ເກີນ 5 ໜ້າເວັບ
– ເວັບໄຊ 1 ພາສາ
– ຮອງຮັບ SEO ຕິດອັນດັບ Google ວ່ອງໄວ
– ມີລະບົບຈັດການ Back Office
– ສາມາດແກ້ໄຂແລະລົງຂໍ້ມູນເພິ່ມເອງໄດ້
– ລົງເນື້ອຫາເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ໃຫ້ໝົດ
– ມີວິດີໂອ ຄູ່ມືສອນການສາທິດໃຫ້ ຟຮີ
– ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ຕະຫລອດການໃຊ້ງງານ ຟຮີ

WordPress Packages Plus

– ອອກແບບແລະສ້າງຮູບແບບທີມເວັບໄຊຂື້ນໃໝ່
– ຮອງຮັບທຸກອຸປະກອນ (Responsive)
– ຈຳນວນບໍ່ເກີນ 8 ໜ້າເວັບ
– ເວັບໄຊ 1 ພາສາ
– ຮອງຮັບ SEO ຕິດອັນດັບ Google ວ່ອງໄວ
– ມີລະບົບຈັດການ Back Office
– ລະບົບກະຕ່າສິນຄ້າ (E-Commerce)
– ລະບົບແຄດຕາລ໋ອກສິນຄ້າອອນລາຍ
– ຮອງຮັບການຊຳລະເງິນ Payment Gateway
– ລະບົບແຈ້ງການໂອນເງິນ
– ລະບົບຈັດການສະຕ໋ອກສິນຄ້າ
– ລະບົບກ່ຽວກັບ E-Commerce ອື່ນໆ
– ສາມາດແກ້ໄຂແລະລົງຂໍ້ມູນເພິ່ມເອງໄດ້
– ມີວິດີໂອ ຄູ່ມືສອນການສາທິດໃຫ້ ຟຮີ

Opencart Startup Package

ເລືອກໃຊ້ຮູບແບບທີມ
ອອກແບບ Banner + Slide
ໃຊ້ຟັງຊັນຕາມມາດຕະຖານຂອງ Opencart
ສອນການໃຊ້ງານ ຟຮີ
ໃຫ້ຄຳປຶກສາຕະຫລອດອາຍຸການໃຊ້ງານ

Opencart Professional Package

ອອກແບບໃຫ້ຕາມຮູບແບບທີມ
ອອກແບບ Banner + Slide
ໃຊ້ຟັງຊັນຕາມມາດຕະຖານຂອງ Opencart
ສອນການໃຊ້ງານ ຟຮີ
ໃຫ້ຄຳປຶກສາຕະຫລອດອາຍຸການໃຊ້ງານ