(Whatsapp) 020 5961 5567

ລະບົບ ເຊື່ອມຍົງສິນຄ້າຈາກປະເທດຈີນ ແລະປະເທດອື່ນໆໂດຍນຳໃຊ້ API 

ເປັນລະບົບໂລຊູຊັນ ດຶງສິນຄ້າມາຍັງເວັບໄຊ ໂດຍນຳໃຊ້ ລາຍລະອຽດ ຂໍມູນສິນຄ້າ ເຊັ່ນ ລາຍການ ຊື່ສິນຄ້າ, ລາຄາ , ລາຄາສ່ວນຫລຸດ ,ປະເພດສີ , ປະເພດ ຮູບພບສີ ,ລາຍລະອຽດຂໍມູນສະເພາະ ຫລືຂໍມູນຈຳເພາະ , ລາຄາສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຫລາຍ ຫລືນ້ອຍ 

aliexpress

Lazada

alibaba

JD.com

1688.com

biyao

Translate API

Shopee

Ebay

ການນຳໃຊ້ລະບົບ API ຈາກ Server ພວກເຮົາ

 

 

ສະເລ່ຍຜົນປະເມີນໃນລະບົບ

ຄຸນລະສະນະ ລາຍລະອຽດ ການບໍລິການ

 

  • ການນຳໃຊ້ API ແມ່ນນຳໃຊ້ພຽງ 1 Domain ເທົ່ານັ້ນ

  • ການໃຊ້ໂທຄຳສັ່ງຕໍ່ວັນ 30000 ບໍ່ເກີນຄັ້ງ

  • ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເປັນເດືອນ  $80 – $500

  • ຫາກນຳໃຊ້ API ຖາວອນແມ່ນບໍ່ຈຳກັດການໃຊ້ງານ ຈ່າຍພຽງ $43.000

  • ລະບົບ ມີການຕັດອັດຕະໂນມັດ API ຫາກໃຊ້ເກີນ 30000 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ

ລາຄາລະບົບການພັດທະນາເຊື່ອມໂຍມ API 

ນຳໃຊ້ລະບົບ ATP

 

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ $1,200

ພັດທະນາລະບົບດ້ວຍຕົວເອງ

ຖ້າທ່ານເປັນໂປຮແກຮມເມີ້ເອງ ຫລືມີນັກພັດທະນາ ກໍ່ສາມາດ ເຊົ່ານຳໃຊ້ API ພວກເຮົາໄດ້

 

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ $100/ເດືອນ

ຮອງຮັບຫລາກຫລາຍລະບົບ ການນຳໃຊ້ ແລະ ຮູບແບບຂອງທີມເວັບໄຊສ